česká verze koukněte na náš Facebook

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE

Poistenie v rámci členstva v Alpenverein

 

Členstvo v Rakúskom Alpenvereine (ÖAV) neznamená iba poistenie, i tak sa stále viac ľudí stáva členmi Alpenvereinu predovšetkým kvôli nemu.

 

Pre všetkých tých, ktorý sa chcú dozvedieť viac o tomto poistení sme tu pripravili súbor informácii, na ktoré sa nás najčastejšie pýtajú. V žiadnom prípade však tieto informácie nenahrádzujú Všeobecné podmienky.

 

Rozsah poistenia

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE poskytuje poistnú ochranu všetkým členom Alpenverein pre prípad záchranných akcií pri úrazoch, ktoré nastali počas trávenia voľného času. Poistná ochrana v rámci plnenia pri repatriácii, prevoze a liečebnej starostlivosti sa vzťahuje na úrazy vo voľnom čase, pracovné úrazy a ochorenia.

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE má celosvetovú platnosť s výnimkou zákonného poistenia zodpovednosti a poistenia právnej ochrany, ktoré sú obmedzené na oblasť Európy.

 

Poistné čiastky

1. 25.000 € - náklady v súvislosti so záchrannými prácami na osobu a a poistnú udalosť.

2a. Bez obmedzenia poistnej čiastky - repatriácia zo zahraničia.

2b. Bez obmedzenia poistnej čiastky - Náklady na prevoz zraneného/chorého a náklady na prevoz mŕtveho v tuzemsku, ak tomu predchádzali záchranné práce.

2c. 10.000 € - Náklady na neodkladné a z lekárskeho hľadiska nevyhnutné ošetrenie v zahraničí (nie v krajine trvalého pobytu) vrátane lekárom predpísaných liekov, zo zdravotného hľadiska nevyhnutnej prepravy do najbližšej vhodnej nemocnice do výšky 10.000 €, pričom na ambulantné liečenie vrátane lekárom predpísaných liekov pripadá z tejto čiastky 2.000 €. Na ambulantné liečenie vrátane lekárom predpísaných liekov sa uplatňuje spoluúčasť vo výške 70 € za osobu a zahraničný pobyt.

 

!!! POZOR: Prepravu podľa bodov 2.1, 2.3 a 2.4 musí organizovať niektorá zo zmluvných organizácií uvedených na členskej karte Alpenverein, inak poisťovňa prepláca maximálne 750 € !!!

Jedná sa o:

Tyrol Air Ambulance, telefon +43 (0) 512 22422+43 (0) 512 22422, fax 28 88 88, e-mail: taa@taa.at

 

3. 3.000.000 € - poistenie zodpovednosti

4. 35 000 € - poistenie právnej ochrany

(Pozor: Body 3 a 4 platí toľko v Europe a pro vybrané športy - viďVšeobecné podmienky)

 

Omedzenie

Plnenie v zahraničí podľa bodu 2 je poskytované v priebehu prvých ôsmich týždňov každej cesty do zahraničia. Poistné čiastky sa rozumejú na osobu a zahraničnú cestu. Poistné plnenie sa nevzťahuje na úrazy / ochorenia počas účasti na horských expedíciách na vrcholy, ktorých nadmorská výška presahuje 6.000 m, a na expedíciách do Arktídy, Antarktídy a Grónska.

 

Poistiteľom ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je rakúska poisťovňa GENERALI Versicherung AG. Návod na přihlasenie do ALPENVEREINU.

 

UPOZORNENIE

Poistenie, ktoré získavate v rámci členstva nie je vhodné pre cesty do USA a Číny. Tu je čiastka pre krytie liečebných nákladov nedostatočná, pretože v USA a v Číne účtujú nemocnice, v prípade, že ste poistený, niekoľkonásobok skutočných nákladov.

 

V prípade zahraničných ciest do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a zmluvných štátov (viac viď Európsky preukaz zdravotného poistenia) je vhodné mať so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý Vám zadarmo vystaví vaša zdravotná poisťovňa.