česká verze koukněte na náš Facebook

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

!!! POISTENIE ALPENVEREIN (podľa bodu 2 - Náklady na repatriáciu, prevoz a lekárske ošetrenie) JE POSKYTOVANÉ V PRIEBEHU PRVÝCH ÔSMICH TÝŽDŇOV KAŽDEJ CESTY DO ZAHRANIČIA !!! Potom je potrebné sa vrátiť do krajiny trvalého pobytu, prípadne uzavrieť si iné individuálne poistenie na dobu dlhšiu ako 8 týždňov.

 

 

Poistná ochrana sa nevzťahuje na úrazy / ochorenia počas účasti na cestách s výstupom na hory vyššie ako 6 000 m, rovnako ako pri expedíciách do Arktídy, Antarktídy a Grónska. Trekingové jazdy sa nepovažujú za expedície a sú preto poistené, avšak len po dobu prvých ôsmich týždňov. Jednodňové výstupy na vrcholy hôr vyšších ako 6 000 m platia za poistené, pokiaľ v pláne cesty nie je zahrnutý výškový tábor.

 

UPOZORNENIE

Poistenie, ktoré získavate v rámci členstva nie je vhodné pre cesty do USA a Číny. Tu je čiastka pre krytie liečebných nákladov nedostatočná, pretože v USA a v Číne účtujú nemocnice, v prípade, že ste poistený, niekoľkonásobok skutočných nákladov.

 

V prípade zahraničných ciest do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a zmluvných štátov (viac viď Európsky preukaz zdravotného poistenia) je vhodné mať so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý Vám zadarmo vystaví vaša zdravotná poisťovňa.

 

Všeobecne sa dá povedať, že poistenie v rámci Alpenverein je, vzhľadom na výšku krytia lekárskeho ošetrenia, vhodné pre cesty v Európskej únii a zmluvných štátoch, kde platí reciprocita na preplácanie liečebnej starostlivosti - pozri Európsky zdravotný preukaz.
Ak chcete byť dostatočne poistený pre cestu mimo európsky priestor, kde táto reciprocita neplatí, odporúčame dopojištění liečebných nákladov u ľubovoľnej komerčné poisťovne (alebo kombináciu s poistením na platobnej karte), a alebo ponúkame členom Alpenverein dodatočné jednorazové poistenie Alpenverein Premium u rakúskej poisťovne Europaeische Versicherung AG.

 


 

POISTENIE ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE

(Alpský zväz – servis po celom svete)

 

Rozsah poistenia

ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE poskytuje poistnú ochranu všetkým členom Alpenverein pre prípad záchranných akcií pri úrazoch, ktoré nastali počas trávenia voľného času. Poistná ochrana v rámci plnenia v zahraničí pri repatriácii a liečebnej starostlivosti sa vzťahuje na úrazy vo voľnom čase, pracovné úrazy a ochorenia. Alpenverein Weltweit Service má celosvetovú platnosť s výnimkou zákonného poistenia zodpovednosti a poistenia právnej ochrany, ktoré sú obmedzené na oblasť Európy.

 

Poistiteľom združenia ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je Generali Versicherung AG.

 

Poistné plnenie

1. Náklady v súvislosti so záchrannými prácami v tuzemsku a v zahraničí

až € 25.000 na osobu a poistnú udalosť.

Celoročne, celosvetovo, vo voľnom čase.

 

Pod pojmom „náklady v súvislosti so záchrannými prácami“ sa rozumejú nevyhnutné náklady miestnych záchranárskych organizácií (v prípade udalostí, ku ktorým dôjde v blízkosti štátnych hraníc, tiež náklady záchranárskych organizácií susednej krajiny), ktoré vzniknú, keď poistenec utrpel úraz alebo sa ocitol v nebezpečnej situácii v horách alebo vo vode a je nutné ho – či už zraneného alebo nezraneného - zachrániť (to isté platí obdobne i pre prípad úmrtia).

 

Náklady v súvislosti so záchrannými prácami sú preukázateľné náklady vynaložené na hľadanie poistenca a na jeho prepravu z ťažko prístupného terénu až a) k najbližšej zjazdnej ceste alebo b) do nemocnice najbližšej k miestu, kde k úrazu/nehode došlo.

 

1.1. Náklady na premiestnenie a prevoz v tuzemsku

 

Ak premiestneniu alebo prevozu predchádzala poistená záchranná akcia, sú náklady na premiestnenie zraneného / chorého rovnako ako náklady na prevoz zosnulého v tuzemsku prevzaté bez obmedzenia ich výšky.

 

Náklady na premiestnenie sú náklady na prevoz z jedného nemocničného zariadenia do iného nemocničného zariadenia nachádzajúceho sa v blízkosti miesta trvalého pobytu alebo do miesta trvalého pobytu samotného.

 

Transport musí byť organizovaný zmluvnou organizáciou uvedenou na členskej karte Alpenverein, inak poisťovňa uhradí maximálnu čiastku € 750, -: Tyrol Air Ambulance, Tel.: +43/512/22 422, Fax: +43/512/28 88 88, e-mail: taa@taa.at

 

2. Náklady na repatriáciu a lekárske ošetrenie v zahraničí

Platné počas prvých ôsmich týždňov každej zahraničnej cesty, celosvetovo, pri úrazoch vo voľnom čase a pracovných úrazoch, rovnako ako pri chorobách.

 

- Repatriácia zo zahraničia bez obmedzenia poistnej čiastky.
- Náklady na nutné lekárske ošetrenie (vrátane nevyhnutného prevozu do nemocnice) v zahraničí do výšky € 10.000.

 

Poistné krytie podľa bodu 2 zahŕňa menovite

 

2.1 Kompletné náklady v súvislosti s lekársky odôvodnenou prepravou postihnutého zo zahraničia do liečebného ústavu v krajine s trvalým pobytom alebo do trvalého bydliska, vrátane nákladov na prepravu sprevádzajúcej osoby blízkej prepravovanému.

Podmienkou prevozu je, že je poistenec takéhoto prevozu schopný, a ďalej,
a) že zdravotný stav postihnutého je natoľko poškodený, že ohrozuje jeho život alebo
b) že úroveň lekárskej starostlivosti v danom mieste neumožňuje vykonať ošetrenie odpovedajúce štandardu vo vlastnej krajine alebo
c) že sa očakáva hospitalizácia presahujúca dobu piatich dní.

 

Transport musí byť organizovaný zmluvnou organizáciou uvedenou na členskej karte Alpenverein, inak poisťovňa uhradí maximálnu čiastku € 750, -: Tyrol Air Ambulance, Tel.: +43/512/22 422, Fax: +43/512/28 88 88, e-mail: taa@taa.at

 

2.2 Náklady na neodkladné a z lekárskeho hľadiska nevyhnutné ošetrenie v zahraničí (nie v krajine trvalého pobytu) vrátane lekárom predpísaných liekov, zo zdravotného hľadiska nevyhnutnej prepravy do najbližšej vhodnej nemocnice do výšky € 10.000, pričom na ambulantné liečenie vrátane lekárom predpísaných liekov pripadá z tejto čiastky € 2.000. Na ambulantné liečenie vrátane lekárom predpísaných liekov sa uplatňuje spoluúčasť vo výške € 70 za osobu a zahraničný pobyt. Túto čiastku si Generali Versicherung AG vždy odpočíta z poistného plnenia, teda aj v prípade povinného plnenia u ďalšieho povinného alebo súkromného poistenia. Náklady na hospitalizáciu uhradí poistiteľ vopred (zálohové plnenie). Zálohové plnenie poskytuje len nemocnici.

 

Náklady medicínsky nutného nemocničného ošetrenia budú prijaté do priameho zaúčtovania iba vtedy, keď bude v nemocnici predložená e-karta (Europský zdravotný preukaz) a spracovanie prebehne cez Tyrol Air Ambulance.
Tyrol Air Ambulance, Tel.: +43/512/22 422, Fax: +43/512/28 88 88, e-mail: taa@taa.at

 

2.3 Náklady na repatriáciu pozostatkov zomrelého do jeho posledného bydliska v plnej výške. Transport musí byť organizovaný zmluvnou organizáciou uvedenou na členskej karte Alpenverein, inak poisťovňa uhradí maximálnu čiastku € 750,-:
Tyrol Air Ambulance, Tel.: +43/512/22 422, Fax: +43/512/28 88 88, e-mail: taa@taa.at

 

Plnenie v zahraničí podľa bodu 2 je poskytované v priebehu prvých ôsmich týždňov každej cesty do zahraničia. Poistné čiastky sa rozumejú na osobu a zahraničnú cestu.

 

Pre cesty do zahraničia, ktoré trvajú dlhšie ako 8 týždňov, ponúka Rakúsky Alpenverein v spolupráci s Europäische Reiseversicherung samostatné dodatočné poistenie Alpenverein Premium.

 

3. Poistenie zodpovednosti až € 3 000 000,-
    Poistenie právnej ochrany do € 35 000,-.

 

Celoročne, v celej Európe.

Poistné plnenie sa vzťahuje na povinnosť náhrady škôd spôsobených na zdraví osôb a na majetku (zodpovednosť), na náklady na právne služby a súdne poplatky súvisiace s uplatnením nárokov na náhradu škody u osoby, ktorá spôsobila škodu a voči jeho poistiteľovi zodpovednosti, alebo na náklady na obhajobu pred súdom alebo správnym orgánom proti obvineniu z porušenia trestných predpisov z nedbalosti (právna ochrana), pokiaľ takéto náklady vzniknú domácim i zahraničným členom počas ich činnosti pre združenie.

 

Pod pojmom „činnosť pre združenie“ rozumieme:
- účasť na každom podujatí organizovanom jednotlivými sekciami Alpenverein,
- vykonávanie nasledujúcich športových aktivít (a to i súkromných - mimo podujatí jednotlivých sekcií): pešia turistika, horolezectvo, lezenie (po skalách), lyžovanie, skialpinizmus, beh na lyžiach, snowboarding, splavovanie divokých vôd, canyoning a jazda na horskom a trekingovom bicykli.

 

(Ako túry na horskom bicykli alebo na trekingovom bicykli sa rozumeju také túry, ktoré sú podnikané na lesných komunikáciích, lesných a iných nespevnených cestách a na k tomu určených prip. značených cyklistických chodníkoch v športovom oblečení. Nehody na cestách povolených tiež pre verejnú premávku, na cyklistických chodníkoch v meste alebo obci nie su poistené, pokiaľ by sa nehoda stala v súvislosti s vyššie uvedenou túrou na horskom alebo trekingovom bicykli.)

 

Poistná ochrana sa vzťahuje na Európu vrátane ostrovov v Stredozemnom mori (výnimku tvoria ostrovy v Atlantickom oceáne, Island, Grónsko, Špitzbergy a ázijská časť Turecka a Spoločenstvo nezávislých štátov).

 

Výnimky z nákladov na záchranné práce

Pojistná ochrana se nevztahuje na:

- úrazy / ochorenia pri výkone povolania alebo pri inej činnosti vykonávané za odmenu a úrazy/ ochorenia členov záchranárskych organizácií pri vykonávaní organizovaných záchranných akcií lebo iných činností z poverenia záchranárskej organizácie. Výnimka: Platená činnosť členov Rakúskeho zväzu horských vodcov (Österreichischer Bergführerverband) ako horský a lyžiarsky vodca, rovnako ako platená činnosť rakúskym štátom certifikovaného a schváleného turistického sprievodcu je poistená;
- nehody / úrazy pri používaní motorových vozidiel; poistenie sa však vzťahuje na havárie motorových vozidiel na ceste (vrátane ciest, ktoré nevedú priamo) na zhromaždenia a podujatia ÖAV a taktiež na ceste na podujatia a z podujatí súvisiacich so štatutárnou (i súkromnou) činnosťou združenia, ako sú pešia turistika, horolezectvo, lezenie, lyžovanie, beh na lyžiach, snowboarding, splavovanie divokých vôd, canyoning a jazda na horských a trekingových bicykloch; nehody/ úrazy pri používaní lanoviek a vlekov sú poistené;
- nehody/ úrazy pri používaní leteckých prístrojov (rogalo, paraglide), lietadiel (súkromné motorové lietadlá a klzáky) a pri zoskokoch s padákom; poistenie sa však vzťahuje na používanie motorových lietadiel schválených pre prepravu osôb (napr. dopravných lietadiel);
- nehody/ úrazy pri účasti na krajských (zemských), republikových (spolkových) alebo medzinárodných súťažiach v oblasti severského a alpského lyžovania, snowboardingu a freestyle lyžovania, bobovania, jazde na skiboboch, skeletone alebo sánkovania a pri tréningu týchto športov;
- úrazy / ochorenia počas účasti na cestách s výstupom na hory vyššie ako 6 000 m, rovnako ako pri expedíciách do Arktídy, Antarktídy a Grónska (pozri upozornenia týkajúce sa výstupov na hory cez 6 000 m / trekingu).

 

Pre výstupy na hory vyššie ako 6 000 m, ponúka Rakúsky Alpenverein v spolupráci s Europäische Reiseversicherung samostatné dodatečné poistenie Alpenverein Premium.

Výnimky z nákladov na repatriáciu, prevoza lekársku starostlivosť

Poistné plnenie sa nevzťahuje na:

- liečenie, ktoré bolo zahájené už pred nástupom na zahraničnú cestu;
- liečenie chronických chorôb okrem takých, ktoré sú vyvolané akútnou príhodou alebo relapsom;
- liečenie, ktoré je účelom pobytu v zahraničí;
- ošetrenie chrupu, ktorého cieľom nie je prvotné ošetrenie za účelom bezprostredného odstránenia bolesti;
- umelé prerušenie tehotenstva a tehotenské vyšetrenia a pôrody s výnimkou takých predčasných pôrodov, ku ktorým dôjde minimálne dva mesiace pred očakávaným termínom pôrodu;
- liečenie z dôvodu nadmernej konzumácie alkoholu a zneužitia návykových látok a liekov;
- kozmetické ošetrenie, kúpeľnú liečbu a rehabilitačné procedúry;
- preventívne očkovanie; - liečenie ochorení a následkov úrazov vzniknutých v dôsledku vojnových udalostí akéhokoľvek druhu, pri aktívnej účasti na nepokojoch alebo pri úmyselne páchanej trestnej činnosti;
- liečenie ochorení a následkov úrazov vzniknutých pri aktívnej účasti na verejne konaných platených športových súťažiach a tréningových aktivitách na tieto súťaže a na liečenie ochorení a následkov úrazov vzniknutých počas účasti na takýchto športových súťažiach a tréningoch na tieto súťaže, ktoré sú vymenované v článku „Výnimky z nákladov na záchranné práce“;
- liečenie ochorení a následkov úrazov vzniknutých v dôsledku škodlivých účinkov rádioaktívnej energie;
- liečenie ochorení a následkov úrazov, ku ktorým dôjde pri vykonávaní leteckých športov (pozri tiež „Výnimky z nákladov na záchranné práce“);
- liečenie ochorení a následkov úrazov členov záchranárskych organizácií, ku ktorým dôjde počas organizovaných záchranných akcií z poverenia záchranárskej organizácie;
- liečenie ochorení a následkov úrazov pri účasti na cestách s výstupom na hory vyššie ako 6 000 m, rovnako ako pri expedíciách do Arktídy, Antarktídy a Grónska (pozri upozornenia týkajúce sa výstupov na hory cez 6 000 m / trekingu).

 

Upozornenie:

Nehody motorových vozidiel v zahraničí sú v rámci plnení uvedených v bode 2 v oblasti repatriácie a lekárskeho ošetrenia (vrátane transportu do nemocnice) všeobecne poistené, pokiaľ k nim nedôjde v priebehu účasti na súťažiach motorových vozidiel (vrátane klasifikačných jázd a rely) a pri tréningových jazdách na tieto súťaže.

 

Doba trvania poistenia

Poistná ochrana je zaistená, ak bol pred výskytom poistnej udalosti zaplatený bežný členský príspevok. Výnimkou je mesiac január každého roku. Ak nastane poistná udalosť v tomto období a členský príspevok na tento kalendárny rok nie je doposiaľ zaplatený, potom sa plnenie uskutoční len vtedy, ak bude príspevok ešte uhradený a členský príspevok za uplynulý rok bol zaplatený.

Pri zaplatení členského príspevku po 31. januári začína bežať poistná ochrana od nasledujúceho dňa nula hodín.

Noví členovia, ktorí pristúpia od 1. septembra každého roku, sa až do nasledujúceho 1. januára považujú taktiež za poistených, aj keď im za toto obdobie nie je účtovaný žiadny členský príspevok.

 

Čo robiť v prípade výskytu poistnej udalosti?

Pozor! Pred prevozom, repatriáciou , stacionárnym liečebným ošetrením v zahraničí a premiestnením v tuzemsku (nie pri záchrane) bezpodmienečne kontaktujte 24-hodinovú službu:

Tyrol Air Ambulance, telefon +43 512 22422+43 512 22 422, fax +43 512 28 88 88, e-mail: taa@taa.at

Jinak budú výdaje kryty do max. výšky € 750!

 

Pri záchrane, repatriácii, prevoze a lekárskom ošetrení ohláste škodu na adresu:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH Bundesstrasse 23, A-6063 Rum Servicetelefon Alpenverein:
Tel.: +43/512/238300
E-mail: AV-service@knox.co.at

záležitostiach týkajúcich sa poistenia zodpovednosti a právnej ochrany kontaktujte:

KNOX Versicherungsmanagement GmbH Bundesstrasse 23, A-6063 Rum
Tel.: +43/512/238300
E-mail: AV-service@knox.co.at

 

Formuláre na hlásenie poistnej udalosti na stiahnutie z internetu nájdete na adrese www.edelweiss.sk pod odkazem "Riešenie poistnej udalosti".

 

V prípade nejasností kontaktujte zástupca Alpenverein Edelweiss CZ:

Web: www.edelweiss.sk
E-mail: alpenverein1@edelweiss.sk
Tel.: 00420-725 442 942

 

Upozornenie pre výstupy na hory vyššie ako 6 000 m / treking

U trekingových ciest: Jednodňové výstupy na vrcholy hôr vyšších ako 6.000 m platia za poistené, pokiaľ v pláne cesty nie je zahrnutý výškový tábor.

 

Pre výstupy na hory vyššie ako 6 000 m, ktoré nie sú trekingovými cestami, ponúka Rakúsky Alpenverein v spolupráci s Europäische Reiseversicherung samostatné dodatočné poistenie Alpenverein Premium.

 

Informácie a podklady sú na vyžiadanie k dispozícii u:

OS Edelweiss CZ:
Web: www.edelweiss.sk
E-mail: alpenverein1@edelweiss.sk
Tel.: 00420-725 442 942

 

pod odkazom "dodatočné jednorazové poistenie (expedície)".

 

Kto je poistený?

Každý člen Alpenvereinu, ktorý zaplatil svoj členský príspevok na bežné poistné obdobie. Rovnako tak sú plne poistení aj členovia, ktorí sú oslobodení od platenia príspevkov, ako sú deti a mladiství vo veku do max. 27 rokov bez príjmov, ktorých obidvaja rodičia (v prípade samoživiteľov jeden rodič) sú členmi; toto poistenie je platné za predpokladu, že sú u združenia registrovaní a na základe toho vlastnia platnú členskú kartu. Členovia Alpenvereinu, ktorí majú svoje trvalé bydlisko v zahraničí alebo majú zahraničné štátne občianstvo, sú tak isto plne poistení. Pojem „zahraničie“ uvedený v poistných podmienkach sa v tomto prípade vzťahuje k príslušnému trvalému bydlisku.

 

Základ zmluvy

tvoria rámcové zmluvy dohodnuté medzi Österreichischer Alpenverein a poisťovacími spoločnosťami a všeobecné zmluvné podmienky, z ktorých zmluva vychádza. Poistné plnenie má subsidiárnu povahu. To znamená, že sa plnenie poskytne len vtedy a len v takom rozsahu, v ktorom nemusí plniť alebo skutočne neplní iná poisťovňa (sociálna, súkromná poisťovňa). Nárok na poistné plnenie neexistuje, pokiaľ boli výkony poistencovi poskytnuté bezplatne alebo mali byť poskytnuté ako bezplatné.

 

Platnost od 01.01.2017

 

ÖAV - Österreichischer Alpenverein
Olympiastraße 37
A – 6020 Innsbruck
www.alpenverein.at

 

V prípade nejasností je je rozhodujúca nemecká jazyková verzia.

 

Doporučenia, ktorá nie sú súčasťou všeobecných podmienok

- Pokud po Vás bude vyžadováno i přes předložení průkazu Alpenverein další potvrzení o Vašem členství v Alpenverein tj. o Vašem pojištění (např. v mimoevropských regionech) kontaktujte adresy Knox Versicherungsmanagement GmbH a Österreichischer Alpenverein, které v případě jejich oslovení a na základě Vašeho vyžádání zašlou na Vámi v cizině udanou kontaktní adresu potvrzení o Vašem pojištění.
- Při ambulantním ošetření včetně lékařem předepsaných léčebných prostředků hradí tyto výdaje za lékařské ošetření postižený člen Alpenverein ošetřujícímu lékaři na místě. Tato uhrazená částka je pak pojišťovnou Generali Versicherung AG po zpracování pojistného případu a po odečtení spoluúčasti ve výši 70 EUR vrácena.
- Při zachraňování: Při obdržení účtu od záchranářské služby tento neplaťte, nýbrž pošlete originál na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH. Účet za vrtulník předložte nejprve správci sociálního pojištění a pak teprve pošlete s jeho vyjádřením (částečné zaplacení, odmítnutí) na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH.
- Při ambulantním ošetření (včetně nákupu léčiv): Náklady musíte nést nejprve sami. Účet lékaře musí obsahovat následující údaje: Jméno, datum narození ošetřené osoby, označení nemoci, provedený výkon a doba, potvrzení o zaplacení. Účty je třeba předložit po podání u správce zdravotního pojištění nejpozději 6 měsíců po ukončení cesty, včetně vyjádření správce zdravotního pojištění.
- Při ošetřování v místní nemocnici, převozu ze zahraničí, převozu ve vnitrozemí: Nejprve je bezpodmínečně nutné kontaktovat Tyrol Air Ambulance (Tel.0043 (0) 512 224220043 (0) 512 22422, Fax. 0043 (0) 512 28 88 88, e-mail: taa@taa.at, 24hodinový servis). Aby mohly být poskytnuty zálohy na náklady, případně udělána příslušná opatření, je třeba oznámit jméno, adresu, datum narození, a členské číslo AV). Následně bude navázán kontakt s příslušným ošetřujícím lékařem a rozhodnuto o provedení a druhu přepravy (sanitka, vlak, osobní letadlo, sanitární letadlo). Konečné rozhodnutí udělá lékař Tyrol Air Ambulance.